Blow up

Blow up  แปลว่า  ระเบิด ทำให้แตกกระจาย สูบลมยาง เป่าลมลูกโป่ง ขยายรูปถ่าย ดุด่าตำหนิ เล่าเกินจริง

ประโยคตัวอย่าง

Soldiers used explosives to blow up a bridge.
ทหารใช้ระเบิดเพื่อระเบิดสะพานแห่งหนึ่ง

It overheated and then blew up.
มันร้อนเกินขีดจำกัด และจากนั้นจึงเกิดระเบิดขึ้น

They must blow up the fire to make it burn.
พวกเขาต้องโหมพัดกองไฟเพื่อให้ไฟลุก

I'd like to blow up this picture.
ช่วยขยายรูปนี้ให้หน่อยครับ

Coule you help me to blow up the balloon?
คุณช่วยฉันเป่าลูกโป่งนี้ได้ไหมคะ


Go over

Go over  แปลว่า   ทบทวน ตรวจทาน ข้าม  ข้ามผ่าน ไปยัง

ประโยคตัวอย่าง

Let's go over what we learned last time.
มาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคราวที่แล้วดีกว่า

He went over the events of the day in his mind.
เขาได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ในใจ

We need to take plenty of time to go over this problem.
เราจำเป็นต้องใช้เวลามากในการก้าวผ่านปัญหานี้

You must go over a mountain to get there.
คุณต้องข้ามภูเขาลูกหนึ่งเพื่อไปถึงที่นั่น

The ball went over my head.
บอลข้ามหัวฉันไป

Hold on

Hold on  แปลว่า  รอเดี๋ยว รอสักครู่ ถือสายรอ จับหรือยึดบางสิ่งให้แน่น

ประโยคตัวอย่าง

Hole on, I need to peel this pack off.
รอเดี๋ยว ฉันต้องแกะห่อนี้ก่อน

Hold on, let me check my phone book.
ถือสายรอก่อนนะ ขอฉันเช็คสมุดโทรศัพท์ก่อน

Please, hold on for a moment.
กรุณาถือสายรอสักครู่

Hold on a sec.
ถือสายรอสักครูนะ

Hold on, I'm taking a picture.
รอเดี๋ยว ฉันกำลังถ่ายรูปอยู่

Hold on to the handrail and go down.
จับราวไว้ให้แน่นแล้วก้าวลงมา


Call off

Call off  แปลว่า  หยุด เลิก ยกเลิก

ประโยคตัวอย่าง

The game was called off because of rain.
การแข่งขันถูกยกเลิกไปเพราะฝนตก

I called off my trip abroad as I felt ill.
ผมยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศเพราะรู้สึกไม่สบาย

He didn't call off his trip, he just postponed it.
เขาไม่ได้ยกเลิกการเดินทาง เพียงแต่เลื่อนมันออกไปเท่านั้น

Call off the search, no survivors.
ยุติการค้นหา ไม่มีผู้เหลือรอดชีวิต

Would you mind calling off the dogs, please?
คุณช่วยกรุณาทำให้สุนัขหยุดเห่าหน่อยได้ไหม

The conference was called off because of bad weather.
การประชุมได้ถูกยกเลิกไปเพราะสภาพอากาศไม่ดี

Turn around

Turn around  แปลว่า  หมุนกลับ กลับหลังหัน หันหลังกลับ พลิก

ประโยคตัวอย่าง

Do you want me to turn the car around?
อยากให้ผมวนรถกลับไหม

Her life turned around when she won the lottery.
ชีวิตของเธอพลิกผันหลังจากถูกลอตเตอรี่

It would be hard to turn the game around at this point.
มันเป็นเรื่องยากที่จะพลิกเกมกลับที่จุดนี้

I've got to find a way to turn things around.
ฉันต้องหาวิธีที่จะทำให้อะไรๆ ดีขึ้น

Suddenly, she turned around to look behind her.
ทันใดนั้นเธอก็หันหลังกลับไปมองด้านหลัง

So be it

So be it แปลว่า  จงเป็นไปตามนั้นเถิด ทำไปเลยถ้าอยากจะทำ ก็แล้วแต่ ก็ตามใจก็แล้วกัน เอาที่สบายใจเลย ช่างมันเถอะ (ไม่ค่อยเห็นด้วย จำใจทำ)

ประโยคตัวอย่าง

If it the only way I can convince you, so be it.
ถ้านี้เป็นเพียงทางเดียวที่ฉันจะทำให้คุณมั่นใจได้ ก็เป็นไปตามนั้นเถอะ

If that's what you want, so be it.
ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการ ก็ตามใจนะ

If that is your decision, so be it.
ถ้านั้นเป็นการตัดสินใจของคุณ ก็จงเป็นไปตามนั้นเถิด


Make clear

Make clear แปลว่า อธิบายชัดเจน

ประโยคตัวอย่าง

It is necessary to make this point clear.
มันจำเป็นที่จะต้องอธิบายประเด็นนี้ให้ชัดเจน

I want to make this (point) clear.
ฉันต้องการพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจน

He is very good at making himself clear.
เขาเก่งในการพูดอธิบายความคิดของตนเองได้ชัดเจน

She made perfectly clear what her intentions were.
เธออธิบายอย่างชัดเจนถึงความตั้งใจของตัวเอง

Please make your point clear.
กรุณาอธิบายประเด็นของคุณให้ชัดเจน

Cross out

Cross out แปลว่า ขีดฆ่าออก ขีดฆ่าทิ้ง

ประโยคตัวอย่าง

Please cross out the answers that are wrong.
ได้โปรดขีดฆ่าคำตอบที่ผิดออก

Please cross out the spelling mistakes.
ได้โปรดขีดฆ่าคำที่สะกดผิดด้วย

There are two names that are crossed out.
มีสองชื่อที่ถูกขีดฆ่าออก

You just crossed out his name and put yours.
คุณเพิ่งขีดฆ่าชื่อเขาออกแล้วใสชื่อตนแทน

Do you want me to cross it out?
คุณอยากให้ฉันขีดฆ่ามันออกหรือ?

Lose one's poise

Lose one's poise  แปลว่า คุมสติอารมณ์ไม่อยู่ เสียศูนย์ เสียสมดุล

ประโยคตัวอย่าง

He didn't lose his poise.
เขาคุมสติตัวเองได้อยู่

You mustn't lose your poise when you see him.
เธอจะต้องคุมสติให้ดีเมื่อเจอกับเขา

You made me lose my poise. For that I shall never forgive you.
เธอทำให้ฉันเสียศูนย์ นั่นแหล่ะที่ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเธอเลย

A piece of cake

A piece of cake  แปลว่า  ง่ายมาก เรื่องหมูๆ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ประโยคตัวอย่าง

It's easier than I thought. It's a piece of cake.
มันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้ ง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยล่ะ

Learning to drive is a piece of cake.
เรียนขับรถเป็นเรื่องกล้วยๆ

I've heard the course was a piece of cake.
ฉันได้ยินว่าวิชานั้นมันง่ายเอามากๆ

They think life is a piece of cake.
พวกเขาคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ

Climbing that mountain is not a piece of cake.
ปีนเขาลูกนั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆ เลยนะ

Be out of date

Be out of date  แปลว่า ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค

ประโยคตัวอย่าง

He said I was out of date.
เขาบอกว่าฉันเชย

This computer is out of date and requires replacement.
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ล้าสมัยแล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

His look is very out of date.
ท่าทางของเขาเชยมาก

Your opinion seems to be out of date.
ความคิดเห็นของคุณดูเหมือนมันจะตกยุคไปแล้ว

It seems this map's a bit out of date.
ดูเหมือนแผนที่อันนี้มันจะล้าสมัยไปหน่อยนะ


Lose one's way

Lose one's way  แปลว่า หลงทาง จำทางไม่ได้

ประโยคตัวอย่าง

I've lost my way somewhere
ฉันหลงไปที่ใดที่หนึ่ง

The traveler lost his way in the mountains.
นักเดินทางหลงทางในภูเขา

The child lost his way.
เด็กคนนั้นหลงทาง

We wouldn't want our guest losing his way.
เราไม่ต้องการให้แขกของเราหลงทาง

In the forest, it's easy to lose your way.
ในป่าคุณจะหลงทางเอาได้ง่ายๆ


Catch up with

Catch up with  แปลว่า ตามทัน ไล่ทัน จับได้ พบ

ประโยคตัวอย่าง

I'll catch up with you later.
ฉันจะมาเจอนายทีหลัง

He has to study hard to catch up with the others.
เขาจะต้องเรียนให้หนักเพื่อตามคนอื่นได้ทัน

I can't catch up with others in math.
ฉันตามคนอื่นไม่ทันในวิชาคณิตศาสตร์

The police finally caught up with him.
ในที่สุดตำรวจก็ตามจับเขาได้ทัน

He caught up with the runner ahead of him.
เขากวดทันผู้ที่วิ่งนำหน้าได้


Better than nothing

Better than nothing  แปลว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

ประโยคตัวอย่าง

Maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing.
บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

Something is better than nothing.
มีบางอย่าง ดีกว่าไม่มีอะไรเลย

It is too little, even though it is better than nothing.
มันน้อยเกินไป กระนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย

It is imperfect, but it is better than nothing.
มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

It doesn’t quite fit, but it’s better than nothing.
มันไม่เข้ารูปสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย

A great deal

A great deal  แปลว่า  จำนวนมาก มากมาย

ประโยคตัวอย่าง

We've heard a great deal about you.
พวกเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมากมาย

Your friendship means a great deal to me.
มิตรภาพของเธอมีความหมายสำหรับฉันมาก

I enjoyed the party a great deal.
ฉันสนุกสนานกับงานเลี้ยงเป็นอย่างมาก

That caused him a great deal of pain.
นั่นทำให้เขาเจ็บปวดมากทีเดียว

He has a great deal of enthusiasm for his work.
เขามีความกระตือรือร้นต่องานที่ทำสูงมาก