Pages

Around the corner


Around the corner  แปลว่า อยู่ใกล้ๆ อยู่ไม่ไกล ใกล้เข้ามาแล้ว

ประโยคตัวอย่าง

Around the corner I have a friend.
ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆ นี่เอง

The police station is just around the corner.
สถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆ แค่นี้เอง

The examination is right around the corner.
การสอบใกล้จะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว

The wedding is just around the corner.
การแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วนะ


No comments: