Drive someone crazy


Drive someone crazy แปลว่า ทำให้บ้าคลั่ง ทำให้เสียสติ

ประโยคตัวอย่าง

If you think too much, it will drive you crazy.
ถ้าเธอคิดมากเกินไป มันจะทำให้เธอเสียสติได้

You’ll drive me crazy with such thoughts.
เธอจะทำให้ฉันเสียสติกับความคิดอย่างนั้น

I know this book will drive people crazy.
ฉันรู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้คนบ้าคลั่ง

You know I love you, but you drive me crazy.
คุณก็รู้ว่าผมรักคุณ แต่คุณก็ทำให้ผมแทบบ้า

He always used to drive me crazy when he was little.
ตอนเด็กๆ เขาทำให้ฉันบ้าคลั่งอยู่เสมอ

No comments: