Pages

Drive someone crazy


Drive someone crazy แปลว่า ทำให้บ้าคลั่ง ทำให้เสียสติ

ประโยคตัวอย่าง

If you think too much, it will drive you crazy.
ถ้าเธอคิดมากเกินไป มันจะทำให้เธอเสียสติได้

You’ll drive me crazy with such thoughts.
เธอจะทำให้ฉันเสียสติกับความคิดอย่างนั้น

I know this book will drive people crazy.
ฉันรู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้คนบ้าคลั่ง

You know I love you, but you drive me crazy.
คุณก็รู้ว่าผมรักคุณ แต่คุณก็ทำให้ผมแทบบ้า

He always used to drive me crazy when he was little.
ตอนเด็กๆ เขาทำให้ฉันบ้าคลั่งอยู่เสมอ

No comments: