Pages

Hand in (something)


Hand in (something) แปลว่า ส่ง (รายงาน การบ้าน) ยื่นเสนอ มอบให้(ด้วยมือ) ส่งให้เมื่อถึงกำหนด

ประโยคตัวอย่าง

Did you hand in everything?
คุณส่งมอบทุกสิ่งแล้วใช่ไหม

I have to hand in my homework by next Monday.
ฉันต้องส่งการบ้านในวันจันทร์หน้านี้

When do you hand in the report?
คุณจะส่งรายงานนี้เมื่อไหร่

I handed in my progress report yesterday.
ฉันยื่นรายงานความก้าวหน้าไปเมื่อวานนี้

I went to my office early to hand in my assignment.
ฉันไปที่ทำงานแต่เช้าเพื่อส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายNo comments: