Pages

Sneak out

Sneak out  แปลว่า ย่องออกไปเงียบๆ หลบออกไป

ประโยคตัวอย่าง

Don't sneak out of the office.
อย่าหนีงานนะ

I saw them sneak out.
ฉันเห็นพวกเขาย่องเงียบออกไป

Let's just sneak out the door.
พวกเราหลบออกไปทางประตูนั่นเถอะ

They like to sneak out of the house once in a while.
พวกเขาชอบย่องออกจากบ้านไปเงียบๆ เป็นบางครั้ง

Don't forget to lock the door when you sneak out.
ถ้าแอบย่องออกไปก็อย่าลืมล็อคประตูด้วยล่ะ


No comments: