Pages

Look alike

Look alike  แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน

ประโยคตัวอย่าง

You all look alike.
พวกเธอทั้งหมดนี่ดูคล้ายกัน

Do we look alike?
พวกเราคล้ายกันเหรอ

All brothers in the family look alike.
พี่น้องผู้ชายในครอบครัวนี้หน้าตาเหมือนกัน

You guys really look alike.
พวกเธอนี่เหมือนกันจริงๆ เลย

They look alike except for the color of their hair.
พวกเขาดูคล้ายกัน ยกเว้นแต่สีผมเท่านั้น


รวมสำนวนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค

1 comment: