Pages

Take action

Take action แปลว่า ปฏิบัติ ดำเนินการ เอาเรื่อง สู้ความ

ประโยคตัวอย่าง

He want to take immediate action.
เขาต้องการดำเนินการทันที

I suggest not to take any action.
ผมขอแนะนำว่าคุณไม่ควรดำเนินการใดๆ

So it's time to take some action.
ถ้างั้นคงถึงเวลาที่จะปฏิบัติการบางสิ่งบางอย่างแล้ว

I will not take action against you now.
ผมจะไม่เอาเรื่องคุณในตอนนี้

We are not authorized to take action.
พวกเราไม่มีอำนาจในการดำเนินการรวมสำนวนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค

No comments: