Pages

Count on


Count on แปลว่า ไว้วางใจ เชื่อใจ เชื่อถือ พึ่งพาอาศัย

ประโยคตัวอย่าง

You can count on me!
เธอสามารถไว้วางใจในตัวฉันได้

Don't count on it!
อย่าไปเชื่อถือมัน

I want someone I can count on.
ฉันต้องการใครสักคนที่สามารถไว้วางใจได้

You cannot count on anyone except yourself.
เธอจะไว้วางใจใครไม่ได้หรอก นอกจากตัวเธอเอง

Can I count on you when the time comes?
ฉันจะพึ่งพาคุณได้ไหมเมื่อเวลานั้นมาถึง?No comments: