Pages

Wash one's hands of


Wash one's hands of  แปลว่า ล้างมือจากวงการ ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ถอนตัวออก

ประโยคตัวอย่าง

I've got to wash my hands of this one.
ฉันต้องล้างมือจากสิ่งนี้

I wash my hands of this weirdness.
ฉันล้างมือจากเรื่องพิลึกนี่

I wash my hands of the whole business!
ฉันล้างมือจากธุรกิจทั้งหมด

I wash my hands of you. No more.
ฉันขอไม่เกี่ยวข้องกับคุณอีก ไม่อีกต่อไป

I wash my hands of this whole situation!
ฉันล้างมือจากสถานการณ์นี่ทั้งหมด

I think I would just like to wash my hands of this whole thing.
ฉันคิดว่าฉันอยากจะล้างมือจากเรื่องนี้ทั้งหมด

Do you want me to wash my hands of the whole thing?
คุณอยากให้ฉันล้างมือจากสิ่งนี้ทั้งหมดหรือ

l'll wash my hands clean of the whole matter.
ฉันจะล้างมือให้สะอาดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้

I'll wash my hands of the responsibility.
ฉันจะล้างมือจากความรับผิดชอบทั้งหมด


No comments: