Pages

Move away from


Move away from แปลว่า ผละจากไป ออกจาก ถอยออกจาก

ประโยคตัวอย่าง

Move away from the wall!
ผละออกจากผนังนั่น

From now on move away from me, we will not speak.
นับแต่นี้เป็นต้นไปออกไปให้ห่างจากฉัน เราจะไม่คุยกัน

You need to move away from me.
คุณต้องไปให้ห่างจากฉัน

Move away from the door.
ถอยออกจากประตู

You cannot move me away from him.
คุณไม่สามารถทำให้ฉันออกห่างจากเขาได้

Everyone, move away from the windows!
ทุกคน ถอยออกจากหน้าต่างนั่น

You have five seconds to move away.
คุณมีเวลาห้าวินาที่ที่จะถอยออกไป

Move your people away from here.
พาคนของคุณออกไปจากที่นี่

Drop your weapons! Now move away from the door!
วางอาวุธลง ตอนนี้ถอยออกจากประตูนั่น


No comments: